DHURATE: 3 Broshura te fushates pasardhese nese ben mbi 8500 leke porosi cdo fushate gjate programit

Programi është i vlefshëm për të gjithë KP-të e Rinj që regjistrohen në fushatat F01-F04 në fushatën e tyre të 1rë, të 2të, të 3të, të 4rt dhe të 5të si KP në Avon. Vlera prej 4200/8500 lekësh nuk ështe kumulative, ajo duhet të përmbushet brenda 1 porosie në fushatën respektive dhe aty nuk përfshihet vlera e cmimim special 199 lekë. Cmimet që i përkasin fushatave ku KP nuk përmbush kushtet, nuk mund të merren në fushata të mëpasshme. Cmimet vijnë automatikisht në kuti, 1 për KP nga secili, në 5 fushata të njëpasnjëshme që nga regjistrimi i KP së Ri. Nëse KP nuk do të paguajë cmimin special prej 199 lekësh, mund të kthejë produktet sipas procedurave normale të kthimeve Avon. Në rast shkurtimesh, Avon ruan të drejtën të zëvendësojë produktet e shkurtuara me produkte të tipit, cilësisë dhe vlerës së ngjashme. Avon ruan të drejtën të bëjë ndryshime të programit në cdo kohë, pasi ka bërë komunikimin e këtyre ndryshimeve.

Programi është i vlefshëm për të gjithë KP-të e Rinj që regjistrohen në fushatat F01-F04 në fushatën e tyre të 1rë, të 2të, të 3të, të 4rt dhe të 5të si KP në Avon. Targetat 42500 / 70000 lekë janë kumulativë dhe llogariten si vlera totale e të gjitha porosive që KP bën në 5 fushatat e para, duke zbritur vlerën e produkteve të kthyera për periudhën nëse ka. Cmimet vijnë automatikisht dhe janë kumulative. Në rast se KP bën mbi 70000 leke lekë porosi kumulative në 5 fushatat e para, ai duhet të bëjë një porosi në fushatën e 6-të (vlera e porosisë në fushatën e 6-të nuk përfshihet) që të mund të marrë cmimet cadër+shall+ore smart. Nëse KP nuk do të paguajë cmimin special prej 249 lekësh, mund të kthejë produktet sipas procedurave normale të kthimeve Avon. Në rast shkurtimesh, Avon ruan të drejtën të zëvendësojë produktet e shkurtuara me produkte të tipit, cilësisë dhe vlerës së ngjashme. Avon ruan të drejtën të bëjë ndryshime të programit në cdo kohë, pasi ka bërë komunikimin e këtyre ndryshimeve.