Shqipëri
    |         |         |    
DEKLARATA PER PRIVATESISE E AVON

PERDITESIMI I FUNDIT ME 1 SHTATOR 2012

DEKLARATA PER PRIVATESISE E AVON

TABELA E PERMBAJTJES:


HYRJE; OBJEKTI


INFORMACIONI PERSONAL


INFORMACIONI JOPERSONAL


“COOKIES” DHE TEKNOLOGJITE E TJERA


ADRESAT E IP-se


RRJETET SOCIALE DHE MJETET INTERAKTIVE


FAQET E INTERNETIT TE PALEVE TE TRETA


REKLAMUESIT E PALEVE TE TRETA


SIGURIA


ZGJEDHJA


QASJA


KOHEZGJATJA E MBAJTJES


PERDORIMI I FAQES SE INTERNETIT NGA FEMIJET


TRANSFERIMI NDERKOMBETAR


PERDITESIMI I DEKLARATES PER PRIVATESINE


MENYRA E KONTAKTIMIT


PERFAQESUESIT E PAVARUR TE SHITJEVE


HYRJE; OBJEKTI

Avon Cosmetics Albanian Sh.P.K („Avon“ ose „ne“) ka hartuar kete deklarate per privatesine per t’ju informuar rreth menyres sesi ne e grumbullojme, e perdorim dhe e bejme publik informacionin.
Kjo deklarate per privatesine zbatohet per informacionin e mbledhur nepermjet kesaj faqeje interneti dhe nepermjet cdo faqeje, aplikacioni dhe mini-aplikacioni per celulare, si dhe cdo vecorie tjeter interaktive qe lidhet me kete deklarate per privatesine („Sajti“). Me perjashtim te asaj qe parashikohet ne menyre specifike me poshte, kjo deklarate per privatesine nuk zbatohet per informacionin e grumbulluar nga Avon-i nga ose nepermjet menyrave te tjera, si p.sh. informacioni i mbledhur jo permes internetit.
Avon-i i lejon kontraktuesit e tij te pavarur te blejne dhe/ose te shesin produktet e tij (ne vijim te quajtur si Perfaqesuesit e pavarur te Avon-it). Perfaqesuesit e pavarur te Avon-it nuk jane te punesuar nga Avon. Per rrjedhoje, Avon-i nuk ka nen kontroll dhe as nuk mban pergjegjesi ose nuk mund te jete pergjegjes per mbledhjen, perdorimin ose publikimin e Informacionit personal nga perfaqesuesit e pavarur te Avon-it, duke perfshire edhe qellimet e tyre te marketingut. Nese i jepni informacion nje perfaqesuesi te pavarur te Avon-it nepermjet sajtit, Avon-i ka akses ne kete informacion dhe e trajton ate ne perputhje me kete deklarate per privatesine.
Perfaqesuesit e pavarur te Avon-it mund t’i japin Avon-it informacion per personat te cileve u ofrojne produkte Avon, dhe ne kete rast Avon-i do ta trajtoje kete informacion ne perputhje me kete deklarate, pasi ta kete informacionin nen zoterimin e tij. Nese jeni nje nga keta persona, kontaktoni direkt me perfaqesuesin e pavarur te Avon-it, per te mesuar rreth praktikave te tij/saj per mbrojtjen e privatesise se te dhenave.

Nese aplikoni per t’u bere perfaqesues i pavarur i Avon-it ose nese jeni nje i tille, pervec dispozitave me zbatim te pergjithshem te kesaj deklarate per privatesine, jeni te lutur te shikoni edhe seksionin Perfaqesuesit e pavarur te Avon-it ne fund te kesaj deklarate per privatesine, per te pare informacione te rendesishme rreth praktikave te privatesise qe mund te zbatohen per ju.

INFORMACIONI PERSONAL

Mbledhja e informacionit personal. „nformacion personal“ eshte informacioni qe mund te beje identifikimin tuaj, si p.sh. emri, adresa postare (perfshire adresen e faturimit dhe te dergimit), numri i telefonit, adresa e emailit, numri i kartes se kreditit dhe emri i perdoruesit. Ne mbledhim informacion personal nga ju, atehere kur ju zgjidhni te merrni pjese ne programet dhe ofertat tona ose kur na jepni drejtperdrejt informacion, perfshire rastet kur regjistroheni te ne, kur blini produkte, merrni pjese ne vecorite tona interaktive ose kur bashkeveproni me ne nepermjet sajtit.
Perdorimi i informacionit personal. Ne mund ta perdorim informacionin personal:

 • Per qellimet specifike per te cilat ju e keni dhene informacionin, duke perfshire, por pa u kufizuar ne mundesimin per t’iu pergjigjur pyetjeve, si dhe per te perpunuar dhe permbushur kerkesat tuaja;
 • Per t’ju derguar informacion rreth marredhenies ose transaksioneve te kryera me ne;
 • Per t’ju derguar me email, SMS, telefon ose poste te rejat rreth produkteve, sherbimeve, programeve dhe ofertave qe besojme se jane me interes per ju;
 • Per te personalizuar pervojen tuaj me ne, duke perfshire prezantimin e produkteve ose te ofertave te pershtatshme per ju;
 • Per t’ju lejuar qe te perdorni, te komunikoni dhe te nderveproni me te tjeret ne sajtin tone;
 • Per t’ju ndihmuar te gjeni ne perfaqesues te pavarur te Avon-it, perfshire propozimin e nje perfaqesuesi te ri te pavarur te Avon-it, ne rast se perfaqesuesi juaj i pavarur i Avon-it e ka nderprere marredhenien e tij/saj kontraktuale me Avon-in, si dhe per te lehtesuar veprimtarite e nje perfaqesuesi te pavarur te Avon-it;
 • Per qellimet tona te brendshme te biznesit, si p.sh. analiza e te dhenave, zhvillimi i produkteve te reja, pasurimi i faqes sone te internetit, permiresimi i sherbimeve tona, identifikimi i tendencave te perdorimit dhe percaktimi i efikasiteti te fushatave tona promocionale;
 • Per t’ju lejuar qe te merrni pjese ne lotari, konkurse dhe promocione te ngjashme, si dhe per t’i administruar keto aktivitete (disa prej ketyre aktiviteteve kane rregulla shtese, te cilat mund te permbajne informacion shtese lidhur me menyren sesi ne e perdorim dhe e publikojme informacionin tuaj personal, prandaj ju propozojme qe t’i lexoni me kujdes keto rregulla);
 • Per te plotesuar dhe permbushur porosine tuaj ose per t’ju ofruar produkte ose sherbime, per shembull, per te perpunuar pagesat tuaja, per t’ju derguar porosine, per te komunikuar me ju lidhur me blerjen tuaj, si dhe per t’ju ofruar sherbimin perkates per klientin; dhe
 • Per t’ju lejuar qe t’u dergoni nje email personave te tjere nepermjet funksionalitetit te llojit „Dergoja nje miku“.(Duke perdorur kete funksionalitet, ju konfirmoni se keni te drejte te perdorni dhe te na jepni emrin e mikut dhe adresen e emailit per kete qellim. Informacioni i mikut tuaj perdoret vetem per te percjelle emailin dhe nuk ruhet ne bazat tona te te dhenave).

Shkembimi i informacionit personal. Ne mund ta bejme publik informacionin tuaj personal:

 • Te kompanite qe jane filiale tonat, d.m.th. kompani qe jane pjese e familjes Avon (klikoni ketu per te pare nje liste te tyre), por jo per qellimet e tyre te tregtimit te drejtperdrejte. [Insert name of relevant Avon company] eshte kontrolluesi i te dhenave dhe pala pergjegjese per perdorimin e perbashket te informacionit personal;
 • Te ofruesit e sherbimeve si pale te treta, te cilat ofrojne sherbime per Avon-in, si p.sh. strehimi i faqes se internetit, analiza e te dhenave, perpunimi i pagesave, permbushja e porosive, parashikimi i infrastruktures, sherbimet e teknologjise se informacionit, sherbimi per klientin, sherbimet e dergimit te emailit, perpunimi i kartave te kreditit, auditi, trajnimi dhe sherbime te tjera te ngjashme. (Ketyre paleve te treta do t’u jepet ose ato do te kene qasje ne informacionin tuaj personal vetem per qellimin e ofrimit te ketyre sherbimeve per ne ose ne emrin tone);
 • Te perfaqesuesit e pavarur te Avon-it, deri ne masen e nevojshme qe ata te mund t’ju kontaktojne;
 • Te nje pale e trete ne rast te ndonje riorganizimi, shkrirjeje, shitjeje, bashkimi kompanish, emerimi, transferimi ose te ndonje natyre tjeter, per nje pjese ose per te gjithe biznesin, asetet ose stoqet tona (perfshire edhe ato per procedurat e ndonje falimenti ose te ngjashme);
 • Ne rast se e gjykojme te nevojshme ose te pershtatshme: (a) sipas ligjit te zbatueshem, perfshire ligjet jashte shtetit te rezidences suaj; (b) per te vepruar ne perputhje me proceset ligjore; (c) per t’iu pergjigjur kerkesave te autoriteteve publike dhe qeveritare, perfshire autoritetet publike dhe qeveritare jashte shtetit te rezidences suaj; (d) per te zbatuar kushtet tona te biznesit; (e) per te mbrojtur veprimet tona ose veprimet e ndonje prej filialeve tona; (f) per te mbrojtur te drejtat, privatesine, sigurine ose pronen tone dhe/ose ato te filialeve tona, tuajen ose te te tjereve; dhe (g) per te kerkuar demshperblimet e mundshme ose per te kufizuar demet qe mund te pesojme.

INFORMACIONI JOPERSONAL

Mbledhja e informacionit jopersonal. „Informacion jopersonal“ eshte cdo informacion qe nuk lidhet me identitetin tuaj specifik, si p.sh.:

 • Informacioni i shfletuesit
 • Informacioni i mbledhur nga “cookies”, etiketat ne pikeza dhe teknologjite e tjera
 • Informacioni demografik dhe ndonje informacion tjeter i ofruar nga ju ose nga perfaqesuesit e pavarur te Avon-it
 • Informacioni i bashkuar

Ne dhe ofruesit e sherbimit si pale e trete mund te mbledhin informacion jopersonal ne shume menyra. Per shembull, ne

 • mbledhim informacione te natyres, si p.sh. lloji i kompjuterit (Windows ose Macintosh), rezolucioni i ekranit, versioni i sistemit operativ dhe lloji dhe versioni i shfletuesit te internetit;
 • mbledhim informacion demografik, si p.sh. vendndodhja juaj, arsimi, profesioni, mosha, gjinia dhe informacione te tjera, si p.sh. pasionet dhe interesat tuaja te vecanta, kur ju na e jepni kete informacion ne menyre vullnetare. Nese ky informacion nuk nderthuret me informacionin personal, ai nuk mund t’ju identifikoje personalisht juve ose dike tjeter.

Обобщаване на информация. . Ne mund ta bashkojme informacionin personal ne nje menyre te tille qe informacioni i bashkuar te mos ju identifikoje personalisht juve ose dike tjeter, per shembull duke perdorur informacionin personal per te llogaritur perqindjen e perfaqesuesve te pavarur te Avon-it qe jetojne ne nje zone te caktuar. Ne disa raste, ne mund ta kombinojme informacionin jopersonal me informacionin personal (p.sh. duke nderthurur emrin tuaj me vendndodhjen tuaj gjeografike). Nese nderthurim ndonje informacion jopersonal me informacion personal, i gjithe informacioni i nderthurur do te trajtohet si informacion personal per te gjithe kohen qe ai perdoret i nderthurur.
Perdorimi dhe shkembimi i informacionit jopersonal. Meqenese informacioni jopersonal nuk ju identifikon personalisht, ne mund ta grumbullojme, perdorim dhe ta bejme publik informacionin jopersonal per cfaredo qellimi.

„COOKIES“ DHE TEKNOLOGJITE E TJERA

„Cookies“: Ne dhe ofruesit e sherbimit si pale e trete mund te perdorin „Cookies“ (cookies) ne sajt. „Cookies“ lejojne nje server uebi qe te transferoje te dhena ne nje kompjuter per qellimin e ruajtjes se regjistrimeve dhe per qellime te tjera. Midis te tjerash, ne i perdorim “cookies” dhe teknologjite e tjera per t’ju sherbyer me mire me informacion te pershtatur per ju dhe per te lehtesuar aksesin tuaj ne sajt dhe perdorimin e vazhdueshem te tij. Ne gjithashtu i lejojme shitesit te perdorin “cookies” ne faqen tone te internetit. Nese nuk deshironi qe te mblidhet informacion permes perdorimit te “cookies”, ekziston nje procedure e thjeshte ne shumicen e shfletuesve te internetit, e cila ju lejon te refuzoni perdorimin e “cookies”. Per te mesuar me shume rreth “cookies”, jeni te lutur te vizitoni faqen e meposhtme te internetit, e cila nuk ka lidhje me Avon-in:  http://www.allaboutcookies.org/.
„Objektet e ruajtjes lokale: “: Ne disa rrethana, ne dhe ofruesit tane te sherbimeve si pale e trete mund te perdorin Objektet e ruajtjes lokale Flash(LSO Flash perfshire ato per njohjen tuaj dhe per te kujtuar se cfare ndodhet ne koshin tuaj te blerjes. LSO-te Flash ndryshojne nga “cookies” e shfletuesit nga sasia dhe lloji i te dhenave qe ruhen. Pervec kesaj, pergjithesisht ju nuk mund te kontrolloni, te fshini ose te caktivizoni pranimin e LSO-ve Flash nga shfletuesi juaj. Per me shume informacion mbi LSO-te Flash dhe per te mesuar si t’i kontrolloni ato, klikoni faqen e mbeshtetjes se Flash Player dhe zgjidhni Global Storage Settings Panel Paneli i cilesimeve globale te ruajtjes dhe ndiqni udhezimet. Tani, per te pare LSO-te Flash ne kompjuterin tuaj, shkoni te Website Storage Settings Panel (Paneli i cilesimeve te ruajtjes se faqeve te internetit) dhe ndiqni udhezimet per te pare dhe per te fshire ndonje LSO Flash te vecante, nese deshironi.
Etiketat ne pikeza dhe teknologjite e tjera:: GIF-te te qarte (Clear GIF) jane grafiqet shume te vegjel me nje identifikues unik, me funksion te ngjashem me “cookies”. Megjithate, ndryshe nga “cookies” qe ruhen ne njesine e diskut te kompjuterit, GIF-te e qarta nguliten ne menyre te padukshme ne faqen e internetit. Ne mund te perdorim GIF te qarta (qe njihen edhe me emrin “web beacons” (drejtues te uebit), “web bugs” (pergjues te uebit) ose “pixel tags” (etiketa ne pikeza)) lidhur me sajtin, midis te tjerash per te gjurmuar aktivitetin e vizitoreve te sajtit tone dhe per te hartuar statistika rreth perdorimit te sajtit dhe nivelit te pergjigjeve. Ne dhe ofruesit tane te sherbimeve si pale e trete mund te perdorim gjithashtu GIF te qarta ne mesazhet email te formatuara ne gjuhen HTML, per te na ndihmuar ne gjurmimin e niveleve te pergjigjeve te emaileve, ne matjen e suksesit te fushatave tona te marketingut dhe per te identifikuar kohen kur emailet tona lexohen ose pasohen.
Analizuesit e sajtit: : Avon-i mund te punoje me ofrues sherbimi si pale e trete, te cilet perdorin teknologjite e pershkruara ne kete seksion, per te kryer analizimin e faqes se internetit per te na ndihmuar ne gjurmimin dhe per te kuptuar sesi vizitoret e perdorin sajtin tone. Per shembull, ne perdorim Omniture, nje ofrues sherbimi si pale e trete per analizimin e faqes, i cili na ndihmon ne permiresimin e performances se faqes se internetit dhe te eksperiences se perdoruesit. Per me shume informacion dhe per te pare rregulloren e privatesise se Omniture per teknologjine Omniture dhe mjetet e saj te refuzimit te pjesemarrjes, jeni te lutur te vizitoni qendren e tyre te privatesise. Konfidencialiteti ]
Mini-aplikacionet, aplikacionet dhe teknologjite e ngjashme. Nese zgjidhni te shfrytezoni teknologjine e ofruar nga ne (si p.sh. nje mini-aplikacion), cdo informacion personal ose tjeter qe ju vini ne dispozicion permes kesaj teknologjie mund te behet publik, per shembull, nepermjet mediave sociale dhe platformave dhe faqeve te tjera te internetit ne te cilat ju vini ne dispozicion teknologjine qe zbatohet. Pervec kesaj, disa teknologji mund te kene aftesine te perhapet ne menyre “virusale” ne vende te tjera (per shembull, nje mik i juaji poston ne blogun e tij/saj mini-aplikacionin qe permban informacionin tuaj). Avon-i nuk mban pergjegjesi dhe as nuk mund te jete pergjegjes per mbledhjen, perdorimin ose publikimin e informacionit personal dhe/ose cdo informacioni tjeter qe eshte bere publik.

ADRESAT E IP-SE

Menyra e mbledhjes se adresave te IP-se
„Adresa e IP-se“ eshte nje numer qe i caktohet automatikisht kompjuterit qe ju perdorni nga ofruesi i sherbimit te internetit (ISP).
Adresa e IP-se mund te identifikohet dhe te regjistrohet automatikisht ne skedaret e ditareve te serverit tone sa here qe nje perdorues viziton sajtin, se bashku me kohen e vizites dhe faqen(t) qe ka vizituar. Mbledhja e adresave te IP-se eshte praktike standarde ne internet dhe behet automatikisht nga shume faqe interneti.
Menyra e perdorimit dhe publikimit te adresave te IP-se
Ne mund t’i perdorim adresat e IP-se per qellime te ndryshme, si p.sh. llogaritja e niveleve te perdorimit te sajtit, diagnostikimi i problemeve te serverit, zbulimi i mashtrimit dhe administrimi i sajtit. Gjithashtu, ne mund t’i perdorim dhe t’i bejme publike adresat e IP-se per te gjitha qellimet per te cilat ne perdorim informacionin personal. Ju lutemi mbani parasysh qe ne i trajtojme adresat e IP-se, skedaret e ditareve te serverit dhe te dhenat e lidhura me to si informacion jopersonal, pervec rastit kur na kerkohet te veprojme ndryshe ne perputhje me legjislacionin ne fuqi.

RRJETET SOCIALE DHE MJETET INTERAKTIVE

Disa vecori ne sajtin tone mund t’ju ofrojne mundesine te nderveproni me ne dhe me te tjeret. Ketu mund te perfshihen blogjet, panelet e mesazheve, funksionaliteti i porosive, funksionaliteti i bisedes dhe krijimi i profileve te komunitetit. Kur perdorni keto funksione, duhet te jeni te vetedijshem se cdo informacion qe paraqitni, perfshire emrin, vendndodhjen dhe adresen tuaj te emailit, mund te jete publik per te tjeret. Ne nuk mbajme pergjegjesi per asnje informacion qe ju zgjidhni ta dergoni permes ketyre funksioneve interaktive dhe ju nxisim te mos zbuloni asnje informacion personal sensitiv (si p.sh. informacion per gjendjen shendetesore ose karten e kreditit) permes ketyre funksioneve. Nese perdorni keto funksione, informacioni juaj personal mund te mbetet ne sajt edhe pasi te keni nderprere perdorimin e sajtit.

FAQET E INTERNETIT TE PALEVE TE TRETA

Sajti yne mund te lidhet me faqe interneti qe drejtohen nga pale te treta te tjera. Ne nuk mbajme pergjegjesi per praktikat e privatesise se faqeve te internetit qe drejtohen nga palet e treta, te cilat jane te lidhura ose te integruara ne sajtin tone, si dhe per praktikat e privatesise se kompanive reklamuese ne internet te paleve te treta. Perfshirja e nje lidhjeje ne sajtin tone nuk nenkupton mbeshtetjen tone per sajtin e lidhur. Nese nje perfaqesues i pavarur i Avon-it perdor nje sajt Avon per te mbledhur informacion per ju, Avon-i mund te kete qasje ne ate informacion dhe e trajton ate ne perputhje me kete deklarate per privatesine.

REKLAMUESIT E PALEVE TE TRETA

Ne i perdorim kompanite reklamuese te paleve te treta per te paraqitur reklama kur ju vizitoni sajtin tone. Keto kompani mund te perdorin informacionin e vizites suaj ne sajt per te paraqitur reklama per mallra dhe sherbime qe mund te keni interes. Ne vazhden e paraqitjes se reklamave ne kete sajt, keto kompani mund te vendosin ose te identifikojne nje “cookie” unik ne shfletuesin tuaj. Per me shume informacion rreth kesaj praktike dhe per te mesuar zgjedhjet tuaja qe ky informacion te mos perdoret nga keto kompani, jeni te lutur te vizitoni Network Advertising

SIGURIA

Ne perdorim masa administrative, teknike dhe organizative te arsyeshme per te mbrojtur informacionin personal qe kemi nen kontroll. Per fat te keq, asnje transmetim i te dhenave permes internetit ose asnje sistem per ruajtjen e te dhenave nuk mund te garantohet se eshte 100% i sigurt. Nese keni arsye te besoni se nderveprimi juaj me ne nuk eshte me i sigurt (p.sh. nese ndieni se siguria e nje llogarie qe mund te keni te ne eshte vene ne dyshim), jeni te lutur te na njoftoni menjehere per problemin duke na kontaktuar sipas instruksioneve ne seksionin Menyra e kontaktimit me poshte.

ZGJEDHJA

Per te zgjedhur nderprerjen e marrjes se ofertave te marketingut dhe/ose te ofertave promocionale, mund te na dergoni nje kerkese ne adresen e treguar ne seksionin Menyra e kontaktimit me poshte.
Do te bejme cdo perpjekje per te vepruar sipas te gjitha kerkesave, menjehere sapo te jete praktikisht e mundur.

QASJA

Nese deshironi te rishikoni, te korrigjoni ose te fshini informacion personal qe na e keni dhene me pare, mund te na kontaktoni ne menyrat e percaktuara ne seksionin Menyra e kontaktimit me poshte. Jeni te lutur qe ne kerkesen tuaj te beni te qarte informacionin qe deshironi te ndryshoni. Do te bejme cdo perpjekje per t’ju pergjigjur menjehere sapo te jete praktikisht e mundur.

KOHEZGJATJA E MBAJTJES

Ne do ta ruajme informacionin tuaj personal per ate periudhe qe eshte e nevojshme per permbushjen e qellimeve te percaktuara ne kete deklarate per privatesine, pervec rastit kur nje periudhe me e gjate ruajtjeje kerkohet ose lejohet nga ligji.

PERDORIMI I FAQES SE INTERNETIT NGA FEMIJET

Ky sajt nuk u drejtohet personave me moshe me te vogel se katermbedhjete (14) vjec dhe ne kerkojme qe keta persona te mos japin informacion personal permes sajtit.

TRANSFERIMI NDERKOMBETAR

Informacioni juaj personal mund te ruhet dhe te perpunohet ne cdo shtet ku ne zhvillojme biznes dhe nepermjet nderveprimit me ne dhe ofrimit te cdo informacioni personal, ju jepni pelqimin tuaj per transferimin e informacionit ne shtetet jashte shtetit te rezidences suaj, perfshire Shtetet e Bashkuara te Amerikes, te cilat mund te kene rregulla te ndryshme nga shteti juaj per mbrojtjen e te dhenave.

PERDITESIMI I DEKLARATES PER PRIVATESINE

Ne mund ta ndryshojme here pas here kete deklarate per privatesine. Ju lutemi shikoni legjenden “PERDITESIMI I FUNDIT” ne krye te kesaj faqeje per te pare se kur eshte rishikuar per here te fundit kjo deklarate per privatesine. Cdo ndryshim ne kete deklarate privatesie do te hyje ne fuqi kur ne ta postojme ne sajt deklaraten e rishikuar per privatesine. Nderveprimi juaj me ne pas ketyre ndryshimeve nenkupton se ju e pranoni deklaraten e rishikuar per privatesine.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ

Nese keni pyetje rreth kesaj deklarate per privatesine, jeni te lutur te na kontaktoni nepermjet emailit ne adresen contact_avon.albania@avon.com , ose nepermjet postes normale me adrese [insert address - att:]. Meqenese komunikimet me email nuk jane gjithmone te sigurta, ju lutemi te mos perfshini informacion sensitiv ne emailet qe na dergoni.

PERFAQESUESIT E PAVARUR TE SHITJEVE

Dispozitat e meposhtme vlejne vetem per perfaqesuesit e pavarur te shitjeve:
Kjo deklarate per privatesine vlen per informacionin personal te perfaqesuesve te pavarur te Avon-it te mbledhur nga Avon nepermjet internetit ose ndryshe.
Nese kerkoni te beheni nje perfaqesues i pavarur i Avon-it, ne mund te mbledhim dhe ta perdorim informacionin tuaj personal, perfshire informacionin lidhur me kreditin, per te percaktuar nese i plotesoni kushtet.
Me qellim qe te caktoheni si perfaqesues i pavarur i Avon-it, mund t’ju kerkohet te nenshkruani nje marreveshje te vecante me Avon-in (“Marreveshja e perfaqesuesit”). Nese keni nenshkruar nje marreveshje perfaqesuesi, ne mund ta mbledhim, ta perdorim dhe ta bejme publik informacionin tuaj personal ne perputhje me kete deklarate per privatesine dhe me kushtet te “Marreveshja e perfaqesuesit”. Gjithashtu, ne mund ta mbledhim, ta perdorim dhe ta bejme publik informacionin tuaj personal sipas nevojes per te permbushur detyrimet tona sipas marreveshjes se perfaqesuesit. Ne rast konflikti midis kesaj deklarate per privatesine dhe marreveshjes se perfaqesuesit, zbatohen kushtet e percaktuara ne marreveshjen e perfaqesuesit.
Pasi te jeni bere nje perfaqesues i pavarur i Avon-it (perfshire pozicionin e drejtuesit te shitjeve), ne mund ta bejme publik informacionin tuaj personal:

 • Te menaxheret rajonale, menaxheret zonale te shitjeve ose homologet e tyre, te cilet mund te jene kontraktues te pavarur te Avon-it;
 • Si pjese te programit tone per drejtimin e shitjeve, te perfaqesuesit e Avon-it, te cilet jane drejtues te shitjeve;
 • Te personat aktuale dhe te mundshem qe kerkojne ndihmen e nje perfaqesuesi te pavarur te Avon-it; dhe
 • Si domosdoshmeri per te vepruar ne perputhje me kerkesa ligjore, si p.sh. per detyrimet tatimore dhe mbajtjen e regjistrave.

Pervec kesaj, ne mund ta nderthurim informacionin jopersonal qe ne dhe ofruesit e sherbimit si pale e trete mbledhin rreth perdorimit te sajtit tone nga ju (sic pershkruhet me lart), me numrin tuaj unik te llogarise se perfaqesuesit. Ne mund ta perdorim informacionin e nderthurur per qellime te tilla, si p.sh. analiza e perdorimit te sajteve tona nga perfaqesuesit e pavarur te Avon-it, me qellim vleresimin dhe permiresimin e modelit tone te biznesit, si dhe per qellime te tjera te brendshme analizuese.